Welcome to Trụ Sở Minh Tâm

- Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 36          TB
  "Ngũ Uẫn Giai Không"                   PGD
  Penang,Malaysia 23.-28.09.2017

- Đại Hội "Du Hành Đạo Pháp"        TB
  Kampot Province , Cambodia       PGD
  Từ 20.09.2017 đến 25.09.2017

Thông Báo

Kính mời quí bạn đạo vào xem Thư mời 
Lễ tưởng niệm Đức Thầy Lương Sĩ Hằng-Vĩ Kiên
và Đại Hội Đồng kỳ II/2017 trong phần thông tin.

 

Khai thông điển giới tâm thay đổi
Vũ trụ đồng luân điển hợp bồi
Trí giác thân hành sớm diệt dâm
Hào quang thông cảm tránh luân hồi.

                26.09.1970
           Lương Sĩ Hằng-Vĩ Kiên