Welcome to Trụ Sở Minh Tâm

Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 35

- Đại Hội " Tâm Giao Bình Đẳng "  TB
  Grand Hilton,Seoul,South Korea
 Từ 12.09. đến 18.09.2016

- Đại Hội " Du Hành Đạo Pháp "   TB
 Cao Nguyên Bokor, Campuchia 
TB
 Từ 20.09. đến 25.09.2016               PGD
 

 

Thông Báo

 

Thâm thẩm âm thanh thấu các tầng
Nói năng đi đứng tối chuyên cần
Nơi nao cũng đạt tình thân hữu
Thuyết lý phân minh dẫn tiến lần.

                 13.09.1970
            Lương Sĩ Hằng-Vĩ Kiên