Welcome to Trụ Sở Minh Tâm

 

- KSC  Âu Châu  "Viễn Lưu"          TB
  25. - 28.05.2017 tại Lille Pháp       
PGD

 

- Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 36          TB
  "Ngũ Uẫn Giai Không"
  Penang,Malaysia 23.-28.09.2017   
PGD

Thông Báo

 

Tận diệt sân si hợp lý tình
Minh tâm kiến tánh đón bình minh
Bầu trời quang dẫn tâm tâm giác
Hướng thượng chung hành thấu điển kinh.

                10.01.1970
           Lương Sĩ Hằng-Vĩ Kiên