Welcome to Trụ Sở Minh Tâm

Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 35

- Đại Hội " Tâm Giao Bình Đẳng "  TB
  Grand Hilton,Seoul,South Korea
 Từ 12.09. đến 18.09.2016

- Đại Hội " Du Hành Đạo Pháp "   TB
 Cao Nguyên Bokor, Campuchia 
TB
 Từ 20.09. đến 25.09.2016               PGD
 

 

Thông Báo

Kính mời quí bạn đạo vào xem hình KSC-Âu Châu 2016
trong mục Fotos.

 

Nhứt điểm linh quang tạo thế tình
Minh minh yểu yểu hồn giao linh
Chơn tâm tự tiến đồng giao cảm
Thế sự nhơn tình tự kết tinh.

                 04.06.1972
            Lương Sĩ Hằng-Vĩ Kiên