Welcome to Trụ Sở Minh Tâm

Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 35

- Đại Hội " Tâm Giao Bình Đẳng "  TB
  Grand Hilton,Seoul,South Korea
 Từ 12.09. đến 18.09.2016

- Đại Hội " Du Hành Đạo Pháp "   TB
 Cao Nguyên Bokor, Campuchia 
TB
 Từ 20.09. đến 25.09.2016               PGD
 

 

Thông Báo

 

Minh tâm kiến tánh không sân hận
Trí điển phân minh thấu các tầng
Hòa cảm dung hành tâm tự đạt
Thảnh thơi thanh tịnh thụ chơn phần.

                 09.07.1972
            Lương Sĩ Hằng-Vĩ Kiên