Welcome to Trụ Sở Minh Tâm

Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 35

- Đại Hội " Tâm Giao Bình Đẳng "  TB
  Grand Hilton,Seoul,South Korea
 Từ 12.09. đến 18.09.2016

- Đại Hội " Du Hành Đạo Pháp "   TB
 Cao Nguyên Bokor, Campuchia 
TB
 Từ 20.09. đến 25.09.2016               PGD
 

 

Thông Báo

 

Chuyển bước thân hành tu tịnh tiến
Tóm thâu chơn điển ứng tâm truyền
Huyền cơ tạo hóa phân thanh trược
Duyên kiếp giác hành hướng Phật Tiên
.

                 20.05.1972
            Lương Sĩ Hằng-Vĩ Kiên