Welcome to Trụ Sở Minh Tâm

 

 

 

Thông Báo

 

Long Hoa Thắng cảnh tiên rồng hội
Di Lạc chứng minh chuyển điển bồi
Minh xét nhơn tình chơn đạo pháp
Tiến tu gặp gỡ thoát luân hồi.

                 03.10.1970
            Lương Sĩ Hằng-Vĩ Kiên