Welcome to Trụ Sở Minh Tâm

- KSC  Âu Châu  "Viễn Lưu"          TB
  25. - 28.05.2017 tại Lille Pháp      PGD

- Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 36          TB
  "Ngũ Uẫn Giai Không"                   PGD
  Penang,Malaysia 23.-28.09.2017

- Đại Hội "Du Hành Đạo Pháp"        TB
  Kampot Province , Cambodia       PGD
  Từ 20.09.2017 đến 25.09.2017

- Đại Hội Việt Nam Kỳ 1"Hợp Nhất" TB
  Mũi Né Phan Thiết , Việt Nam       PGD
  Từ 04.08.2017 đến 08.08.2017

- Đại Hội "Du Hành Đạo Pháp" 2    TB
  Phnom Phenh , Cambodia           PGD
  
Từ 18.07.2017 đến 23.07.2017

Thông Báo

 

Tu thân gắng hành theo chơn lý
Pháp lý Vô Vi dẫn tiến tùy
Bác ái công bằng phân các giới
Luyện theo Phật pháp thấu Vô Vi.

                14.03.1970
           Lương Sĩ Hằng-Vĩ Kiên