Welcome to Trụ Sở Minh Tâm

- Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 36          TB
  "Ngũ Uẫn Giai Không"                   PGD
  Penang,Malaysia 23.-28.09.2017

- Đại Hội "Du Hành Đạo Pháp"        TB
  Kampot Province , Cambodia       PGD
  Từ 20.09.2017 đến 25.09.2017

- Đại Hội Việt Nam Kỳ 1"Hợp Nhất" TB
  Mũi Né Phan Thiết , Việt Nam       PGD
  Từ 04.08.2017 đến 08.08.2017

- Đại Hội "Du Hành Đạo Pháp" 2    TB
  Phnom Phenh , Cambodia           PGD
  
Từ 18.07.2017 đến 23.07.2017

Thông Báo

Kính mời quí bạn đạo vào xem Thư mời 
Lễ tưởng niệm Đức Thầy Lương Sĩ Hằng-Vĩ Kiên
và Đại Hội Đồng kỳ II/2017 trong phần thông tin.

 

Trí ý chung hành tiến sửa tu
Hùng anh chẳng chịu sống đui mù
Sanh ly tử biệt do Trời định
Thức tánh trùng tu thoát cảnh tù.

                15.08.1970
           Lương Sĩ Hằng-Vĩ Kiên