Welcome to Trụ Sở Minh Tâm

 

- KSC  Âu Châu  "Viễn Lưu"          TB
  25. - 28.05.2017 tại Lille Pháp       
PGD

 

- Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 36          TB
  "Ngũ Uẫn Giai Không"
  Penang,Malaysia 23.-28.09.2017   
PGD

Thông Báo

- Kính xin quí Bạn đạo vào xem thư mời mừng ngày sinh Đức Vĩ Kiên
và Khóa Sống Chung đầu năm trong phần thông tin.

 

Tham thiền tịnh độ Vô Vi pháp
Thấu triết hành thơ phân phức tạp
Giáo lý chuyên hành tâm trí giác
Bi ai tự diệt phóng quang đài.

                27.12.1970
           Lương Sĩ Hằng-Vĩ Kiên