Welcome to Trụ Sở Minh Tâm

Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 35

- Đại Hội " Tâm Giao Bình Đẳng "  TB
  Grand Hilton,Seoul,South Korea
 Từ 12.09. đến 18.09.2016

- Đại Hội " Du Hành Đạo Pháp "   TB
 Cao Nguyên Bokor, Campuchia 
TB
 Từ 20.09. đến 25.09.2016               PGD
 

 

Thông Báo

- Lễ Tưởng Niệm Đức Thầy và Đại Hội Đồng II-2016 ngày 03.09.16

Tham sân tiêu diệt tình giao cảm
Thế sự đứng điêu khó thuyết đàm
Luận xét đôi đàng minh thiện giải
Trùng tu phước đức diệt tham lam.

                 29.08.1970
            Lương Sĩ Hằng-Vĩ Kiên